Privacy-beleid

PRIVACY-BELEID

In overeenstemming met de wettelijke vereisten van de wet op de gegevensbescherming (in het bijzonder in overeenstemming met de nieuwe versie van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming “DS-GVO”) willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens door onze onderneming. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt ook voor onze websites en sociale-mediaprofielen. Voor de definitie van begrippen als “persoonsgegevens” of “verwerking” wordt verwezen naar art. 4 DS-GVO.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke(n)

Onze verantwoordelijke(n) (hierna: “verantwoordelijke(n)”) in de zin van Art. 4 nr. 7 DS-GVO is (zijn)

Lubbers und Visker GbR
Grenzweg 8
59955 Winterberg-Langewiese
Geschäftsführer Jola Lubbers, Eloy Lubbers
E-Mail-Adresse: info@hausberchstein.de

Soorten gegevens, doeleinden van de verwerking en categorieën van betrokkenen

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.

1. soorten gegevens die we verwerken

Inventarisatiegegevens (naam, adres etc.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax etc.), inhoudelijke gegevens (tekstinvoer, video’s, foto’s etc.), communicatiegegevens (IP-adres etc.),

2. doeleinden van de verwerking in het kader van artikel 13, lid 1 c) DS-GVO

Behandeling van contracten, uitvoering van contractuele verplichtingen, afhandeling van contactverzoeken,

3. categorieën van betrokkenen overeenkomstig artikel 13, lid 1 e) DS-GVO

Bezoekers/gebruikers van de website,

De betrokkenen worden gezamenlijk aangeduid als “gebruikers”.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens:

Indien wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a) DS-GVO de wettelijke basis.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die naar aanleiding van uw verzoek zijn genomen, is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. wettelijke opslagverplichtingen), is artikel 6, lid 1, zin 1, onder c) DS-GVO de wettelijke basis.

Indien de verwerking noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder d), van de DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om onze belangen of de rechtmatige belangen van een derde te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet opwegen tegen de verwerking, is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO de rechtsgrondslag.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

Zonder uw toestemming geven wij geen gegevens door aan derden. Mocht dit echter het geval zijn, dan vindt de overdracht van gegevens plaats op basis van de bovengenoemde rechtsgrondslagen, bijvoorbeeld wanneer gegevens worden doorgegeven aan aanbieders van onlinebetalingen met het oog op de uitvoering van een contract of als gevolg van een gerechtelijk bevel of als gevolg van een wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken met het oog op strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen.

Wij maken ook gebruik van contractprocessoren (externe dienstverleners voor bijvoorbeeld webhosting van onze websites en databases) om uw gegevens te verwerken. Indien gegevens worden doorgegeven aan de verwerkers in het kader van een overeenkomst voor orderverwerking, gebeurt dit altijd in overeenstemming met Art. 28 DS-GVO. Wij selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren ze regelmatig en hebben het recht om instructies te geven met betrekking tot de gegevens. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig BDSG n.F. en DS-GVO.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Met de goedkeuring van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa gecreëerd. Uw gegevens worden dus voornamelijk verwerkt door bedrijven waarop de DS-GVO van toepassing is. Indien de verwerking echter wordt uitgevoerd door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten zij voldoen aan de bijzondere eisen van artikel 44 en volgende. DS-GVO. Dit betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling door de Europese Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenaamde “modelcontractbepalingen”. In het geval van Amerikaanse bedrijven voldoet de onderwerping aan het zogenaamde “privacyschild”, de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS, aan deze eisen.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Opslag is niet van toepassing, tenzij de verdere opslag ervan noodzakelijk is voor de bewijsvoering of wettelijke opslagverplichtingen hiermee in strijd zijn. Dit omvat bijvoorbeeld commerciële opslagverplichtingen van zakelijke brieven volgens § 257 lid 1 HGB (6 jaar) en fiscale opslagverplichtingen volgens § 147 lid 1 AO van documenten (10 jaar). Als de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens geblokkeerd of gewist, tenzij de opslag nog steeds noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Terbeschikkingstelling van onze website en aanmaak van logbestanden

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:

– IP-adres;

– Internet service provider van de gebruiker;

– datum en tijd van het verzoek;

– browsertype;

– taal- en browserversie;

– inhoud van het verzoek;

– tijdzone;

– toegangsstatus/HTTP-statuscode;

– hoeveelheid gegevens;

– websites waar het verzoek vandaan komt;

– besturingssysteem.

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens over u opgeslagen.

Deze gegevens worden gebruikt voor een gebruiksvriendelijke, functionele en veilige levering van onze website aan u met functies en inhoud, evenals hun optimalisatie en statistische evaluatie.

De wettelijke basis hiervoor is ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 S.1 lit. f) DS-GVO, hetgeen ook tot uiting komt in de bovengenoemde doeleinden.

Om veiligheidsredenen slaan we deze gegevens op in serverlogbestanden voor de opslagperiode van dagen. Na het verstrijken van deze periode worden ze automatisch verwijderd, tenzij we hun bewaring als bewijs eisen in het geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wettelijke overtredingen.

Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De informatie die op deze manier wordt verkregen dient om ons webaanbod zowel technisch als economisch te optimaliseren en om u gemakkelijker en veiliger toegang te geven tot onze website. Wanneer u onze website oproept, informeren wij u over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden en hoe u bezwaar kunt maken tegen het opslaan ervan of hoe u dit kunt voorkomen (“opt-out”) door te verwijzen naar onze verklaring inzake gegevensbescherming. Onze website maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden:

– Sessiecookies: Wij gebruiken zogenaamde cookies om meervoudig gebruik van een aanbod door dezelfde gebruiker te herkennen (bijv. als u bent ingelogd om uw aanmeldingsstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De op deze manier verkregen informatie dient om onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze site voor u te vergemakkelijken. Wanneer u de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies verwijderd.

– Permanente cookies: Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

– Cookies van derden: U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken als u dat wel doet. Lees meer over deze cookies in de respectievelijke privacyverklaringen van derden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, indien de cookies worden gebruikt om een contract te initiëren, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, en wij anders een legitiem belang hebben bij de effectieve functionaliteit van de website, zodat in dit geval artikel 6 lid 1 S. 1 lit. f) DS-GVO de wettelijke basis is.

Bezwaar en “Opt-Out”: U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf over het algemeen voorkomen door in uw browserinstellingen te kiezen voor “geen cookies accepteren”. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies van derden voor reclamedoeleinden door u af te melden voor het gebruik van cookies via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Contact via contactformulier / e-mail / fax / mail

Wanneer u contact met ons opneemt via contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt voor de afhandeling van de contactaanvraag.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een contactaanvraag of een e-mail, brief of fax worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, S. 1, onder f), van de DS-GVO. De verantwoordelijke persoon heeft een rechtmatig belang bij de verwerking en opslag van de gegevens om te kunnen reageren op vragen van gebruikers, om bewijsmateriaal te bewaren om redenen van aansprakelijkheid en om, in voorkomend geval, te kunnen voldoen aan zijn of haar wettelijke verplichtingen om zakelijke brieven te bewaren. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.

Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons relatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbaar systeem.

De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Voor persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met u beëindigd is. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie eindelijk is opgehelderd. Vragen van gebruikers die een account of contract met ons hebben, worden voor een periode van twee jaar na beëindiging van het contract opgeslagen. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen wordt de schrapping uitgevoerd na afloop van de volgende periode: einde van de commerciële (6 jaar) en fiscale (10 jaar) opslagverplichting.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van persoonlijke gegevens.

Telefonisch contact met ons opnemen

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer verwerkt met het oog op de verwerking van de contactaanvraag en de afhandeling ervan en tijdelijk opgeslagen of weergegeven in het RAM / cache van het telefoontoestel / beeldscherm. De opslag gebeurt om aansprakelijkheids- en veiligheidsredenen om de oproep te kunnen bewijzen en om economische redenen om een terugroeping mogelijk te maken. In het geval van ongeoorloofde reclame-oproepen blokkeren we de telefoonnummers.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het telefoonnummer is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) DS-GVO. Indien het doel van het contact is om een overeenkomst te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) DS-GVO.

De cache van het apparaat slaat de oproepen voor dagen op en overschrijft of verwijdert achtereenvolgens oude gegevens; wanneer het apparaat wordt weggegooid, worden alle gegevens gewist en wordt het geheugen indien nodig vernietigd. Geblokkeerde telefoonnummers worden jaarlijks gecontroleerd om te bepalen of ze geblokkeerd moeten worden.

U kunt voorkomen dat het telefoonnummer wordt weergegeven door te bellen met het telefoonnummer onderdrukt.

Google ReCAPTCHA

We hebben op onze website de anti-spam functie “reCAPTCHA” van “Google” (Google Ireland Limited, Registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) geïntegreerd. Door gebruik te maken van “reCAPTCHA” in onze formulieren kunnen we bepalen of de invoer door een machine (robot) of door een mens is gedaan. Bij het gebruik van de service kunnen uw IP-adres en eventuele andere gegevens die voor dit doel nodig zijn, worden doorgegeven aan de servers van Google in de VS.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om spam en misbruik te voorkomen, evenals ons economisch belang bij het optimaliseren van onze website.

De wettelijke basis hiervoor is ons legitiem belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S.1 lit. f) DS-GVO, hetgeen ook tot uiting komt in de bovengenoemde doeleinden.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Dit zorgt ervoor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Meer informatie over Google ReCAPTCHA vindt u op https://www.google.com/recaptcha/ en in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

We hebben geïntegreerde kaarten van “Google Maps” (Google Ireland Limited, Registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website. Dit stelt ons in staat om de locatie van adressen en routebeschrijvingen direct op onze website weer te geven in interactieve kaarten en stelt u in staat om deze tool te gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt, waar Google Maps is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Google in de VS tot stand gebracht. Uw IP en locatie kunnen worden doorgegeven aan Google. Verder is Google di Optimalisatie van haar websites.

De wettelijke basis hiervoor is ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 S.1 lit. f) DS-GVO, hetgeen ook tot uiting komt in de bovengenoemde doeleinden.

U heeft een recht van bezwaar tegen het aanmaken van gebruikersprofielen bij Google. Neem daarom direct contact op met Google via de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring. Een opt-out bezwaar met betrekking tot reclame-cookies kan hier in uw Google-account worden gemaakt:

https://adssettings.google.com/authenticated.

Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van Google Maps op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html en het Privacybeleid van Google Advertising op https://policies.google.com/technologies/ads voor meer informatie over het gebruik van Google-cookies en hun reclametechnologieën, opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten. Het algemene privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) en moet daarom voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Plug-ins voor sociale media

Wij maken gebruik van social media plug-ins van sociale netwerken op onze website. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde “twee-klik-oplossing”-scherpte van c’t of heise.de. Dit betekent dat er bij het oproepen van onze website geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Naast het logo of merk van het sociale netwerk vindt u een slider waarmee u de plug-in met een klik kunt activeren. Na activering wordt de sociale netwerkprovider geïnformeerd dat u onze website heeft opgeroepen en worden uw persoonlijke gegevens naar de plug-inprovider gestuurd en daar opgeslagen. Dit zijn zogenaamde Thirdparty Cookies. Bij sommige providers zoals Facebook en XING wordt uw IP direct na het verzamelen van de gegevens geanonimiseerd.

De verzamelde gegevens over de gebruiker worden door de aanbieder van de plug-in opgeslagen als gebruikersprofielen. Deze worden gebruikt voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met het oog op de presentatie van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over de activiteiten van de gebruiker op onze website. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij men contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen.

De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is ons legitiem belang om onze website te verbeteren en te optimaliseren door ons te profileren via sociale netwerken en de mogelijkheid tot interactie met u en de gebruikers onderling via sociale netwerken in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 S.1 lit. f) DS-GVO.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking. Wij hebben ook geen kennis van de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in provider.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking verwijzen wij naar de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van de sociale netwerken. Daarnaast vindt u daar ook informatie over uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Facebook

We hebben op onze website plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com (hoofdkantoor van het bedrijf in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde “twee-klik-oplossing” van Shariff, die u kunt herkennen aan het Facebook-logo “f” of de toevoeging van “Like”, “Like” of “Share”.

Zodra u de Facebook-plug-in vrijwillig activeert, wordt een verbinding van uw browser met de Facebook-servers tot stand gebracht. Facebook ontvangt informatie, waaronder uw IP, dat u toegang heeft gekregen tot onze website en draagt deze informatie over aan de servers van Facebook in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw account op Facebook, kan Facebook deze informatie koppelen aan uw account. Bij gebruik van de functies van de plug-in, bijv. het indrukken van de “Like”-knop, wordt deze informatie ook van uw browser naar de servers van Facebook in de VS gestuurd, waar ze wordt opgeslagen en weergegeven in uw Facebook-profiel en, indien van toepassing, met uw vrienden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Gegevensverzameling voor de “Vind ik leuk”-knop: https://www.facebook.com/help/186325668085084. Uw instellingen met betrekking tot U kunt uw profielgegevens voor reclamedoeleinden op Facebook hier beheren en bezwaar maken: https://www.facebook.com/ads/preferences/.

Als u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Facebook toegewezen.

U kunt het laden van de Facebook Plug-in ook voorkomen door gebruik te maken van zogenaamde “Facebook Blockers”, die u als add-on voor uw browser kunt installeren: Facebook Blocker voor Firefox, Chrome en Opera of 1blocker voor Safari, iPad en iPhone.

Facebook heeft zich onderworpen aan het privacyschild en zorgt zo voor de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechten van de betrokkene

Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet nodig is, met name voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde manier mogen verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende redenen tonen die bescherming verdienen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw recht van bezwaar kosteloos uitoefenen. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

 

Lubbers en Visker GbR

Beperk reizen 8

59955 Winterbergse lange weide

Directeur Jola Lubbers, Eloy Lubbers

E-mailadres: info@hausberchstein.de

Recht op informatie

U heeft het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 15 DS-GVO. Dit omvat met name informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens, tenzij deze rechtstreeks bij u zijn verzameld.

Recht op correctie

U heeft het recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 DS-GVO.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw bij ons opgeslagen gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 DS-GVO, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag hiermee in strijd zijn.

Recht op beperking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien aan een van de voorwaarden in artikel 18, lid 1, onder a) tot en met d), van de DS-GVO is voldaan:

– Indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

– de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;

– de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of

– indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de door de verantwoordelijke voor de verwerking opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft recht op de overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met Art. 20 DS-GVO, wat betekent dat u de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat kunt ontvangen of dat u kunt verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.

Recht van klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u dit doen door contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd. en om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons en onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server versleuteld verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

Status: 11.12.2019

Bron: Privacybeleid van Juraforum.de

Gegevensbeveiliging

Om alle persoonlijke gegevens te verwerken die worden verzonden naar

Offerte aanvragen

neem contact met ons op